Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası veri sorumlusu sıfatıyla Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No: 199 Şişli/İstanbul adresinde mukim B4YO Yönetim Danışmanlığı A.Ş. (“B4YO”)
tarafından  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında  kişisel
verilerin işlenmesine ilişkin  ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10.
maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin
toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza
bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.
B4YO, kişisel verilerinizi KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde
 hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar
dahilinde
işleyecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması,  İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı
Toplama. Tarafınıza ait Kişisel Veriler, bogaziciventuresb4yocapital.com internet
sitesine (“İnternet Sitesi”) ziyaretiniz sırasında ve doğrudan sizlerden toplanmaktadır.
Verileriniz BV Teknoloji kullanıcı veri tabanı üzerinde saklanmaktadır.

Açık Rızanıza Dayalı İşleme
Bülten aboneliği. İnternet Sitesi’nde, e-posta adresinizi bülten aboneliği amacıyla bizimle
paylaşma seçeneği sunulmaktadır. Bu bilgiyi bizimle paylaşıp paylaşmamak tamamen sizin
tercihizde ve takdirinizdedir. Sözkonusu bilgileri paylaşmamanız internet sitesini kullanmanıza
engel olmayacaktır.
Bu bilgiyi talep etmemizdeki amaç kullanıcı veri tabanı kayıtları oluşturmaktır.  Kullanıcı veri
tabanı müşteri ilişkilerini yönetmek üzere kullanılmaktadır.
Bülten aboneliği esnasında burada belirtilen kişisel bilgilerinizi beyan etmeniz ve İnternet
Sitesi’nde rıza beyanına ilişkin kutucuğu işaretlemeniz halinde BV Teknoloji’ye bu bilgileri
burada belirtilen amaçlarla işlemek üzere açık rıza vermiş olacaksınız. Bu halde, BV Teknoloji
bu paragrafta belirtilen kişisel verilerinizi KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak
işleyecektir.

TPazarlama  ve reklam amaçlı ticari iletişim. BV TeknolojiA, adınız, soyadınız, e-posta
adresinizi ve cep telefonu numaranızı bülten aboneliğiniz sırasında tercihinize bağlı olarak
bizlerle paylaşmanız ve açık rızanızın varlığı halinde BV TeknolojiB4YO tarafından sunulan
ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni
ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, kullanıcı veri tabanı oluşturmak, şahsınıza uygun ürün ve
hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması, anket veya istatistiki çalışmalar yapılması,
ürün ve hizmet tekliflerinin hazırlanması, bunların tanıtımı, pazarlanması, promosyonu, reklamı
ile kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetler için memnuniyet ve
verimlilik analizleri yapılması, telefon, e-posta, SMS, WhatsApp ve benzeri uzaktan iletişim
araçları üzerinden iletişime geçilmesi ve/veya ticari elektronik iletilerin gönderilmesi ve reklam,
pazarlama ve ticari iletişim amaçlarıyla da işlenebilir. Verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar
dahil ticari iletişim faaliyetlerini yürütmek üzere işlenmesi KVKK madde  5/1 uyarınca açık
rızanıza dayanmaktadır.
Kişisel verilerinizin burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman
geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan
işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan
bilgiler belirtilen saklama süreleri boyunca muhafaza edilecektir.

Otomatik İşleme. Kişisel verileriniz, istatistiki amaçlarla ve pazar analizi değerlendirmeleri
dahil olmak üzere analog yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin  Üçüncü Şahıslara Aktarımı

 KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden Kişisel Veri Paylaşımı
BV TeknolojiB4YO, kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi
gereğince sorumluluklarını ifa etmek için, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve/veya
bir hakkını tesis etme, kullanma veya koruma  için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç
olmadan
 sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla
orantılı olarak BV TeknolojiB4YO içindeki teknik destek birimleri ve BV
Teknoloji’ninB4YO’nun e-posta ileti hizmetini sağlamaktaki tedarikçileri başta olmak
üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri, mali
müşavirler ve tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara,
 yatırım tercihleriniz ve talepleriniz doğrultusunda yatırım işlemlerini yapmak ve
yürütmek üzere BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’ne, ve

 emniyet birimleri, adli merciler, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile  kanunlarla yetkili
kılınan diğer kamu kurumlarına aktarabilir veya açıklayabilir.
Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca
kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca
hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.
 KVKK madde 8/1 e İstinaden Kişisel Veri Paylaşımı
BV TeknolojiB4YO, pazarlama, reklam, analiz, değerlendirme ve ticari iletişim faaliyetlerini
gerçekleştirmek üzere üçüncü şahıslardan hizmet  alabilir. Bu halde,  sözkonusu veri aktarımı
KVKK madde 8/1 uyarınca açık onayınıza dayanılarak gerçekleşebilir.
Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin
bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışından Erişimi
Kişisel verileriniz yurt dışında bulunan, web sitesi sunucu ve bulut hizmeti alınan Amerika
Birleşik Devletleri merkezli Google DriveAWS ile, ve [●] adresinde bulunan [●]dosya
depolama ve senronizasyon hizmeti sağlayan Google Drive, WhatsApp üzerinden yürütülen
bütün iletişimlerin [●] adresinde bulunan WhatsApp’ın yurt dışındaki sunucularında WhatsApp
tarafından, BV TeknolojiB4YO işyeri e-posta adresi üzerinden yürütülentüğüm tüm e-posta
iletişiminin Gmail’in yurtdışındaki sunucularında Gmail tarafından saklanmaktadır. Sözkonusu
saklama, İnternet Sitesi üzerinden sizden açık bir şekilde alınan açık onayınıza dayanmaktadır.
Açık onayınızın hukuki dayanağı KVKK m.9/1 hükmüdür. Kişisel verilerinizin yurt dışına
aktarılması hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu
geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu
etkilemeyecektir.

Kişisel Verilerin Korunması, Saklama Süresi ve İmhası
BV TeknolojiB4YO, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak
amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari
tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.
Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesi bülten aboneliği, pazarlama ve reklam
amacıyla işlenmesi, tarafınızca ilgili hizmetlerin teminine ilişkin açık rızanızı çekmemeniz
halinde ilgili hizmetin sağlandığı süre boyunca saklanacaktır.

Açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok
edilecek veya anonim hale getirilecektir.
BV TeknolojiB4YO, müşterileri, çalışanları, çalışan adayları, tedarikçiler ve yöneticilerine
yönelik  ayrı özel bilgilendirme metinleri (aydınlatma metni) hazırlamıştır. Bu aydınlatma
metinleri her ilgili kişi grubuna ulaştırılmış veya erişim yetkisi verilmiştir.

Haklarınız
Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini
ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi
ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme  (m 11/g), (h)
İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara
uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.
Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli
koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini
inceleyiniz). Yukarıda sayılan bu taleplerinizi [email protected] [●] e-posta adresine
iletebilirsiniz. BV TeknolojiB4YO, talebinizi talebin ve gerekli belgelerin ulaşmasından itibaren
en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.
Veri Sorumlusu: BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon HizmetleriB4YO
Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi
Mersis No: 01270897993000010541055019600017
Adres :  Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbulFenerbahçe
Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, Belvu Sitesi, No: 110/1, Kadıköy/İstanbul
E-Posta: [●][email protected]
[●] Birimi ile e-posta yoluyla iletişime geçiniz.
Talebiniz halinde BV TeknolojiB4YO her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir.
Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)
Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000
Websitesi:  http://www.kvkk.gov.tr/  adreslerinden iletişime geçiniz.