KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

B4YO Yönetim Danışmanlığı A.Ş. (“B4YO” veya “Şirket”) sizler; girişimciler, yatırımcılar ve genel anlamda Şirket ve Şirket’in yönetimindeki fon(lar) hakkında bilgi almak isteyen tüm paydaşlarımızla iletişim kurulması, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve ilgili kuruluşlar nezdinde işlemlerin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile bu husustaki haklarınız hususunda siz kullanıcılarımızı/paydaşlarımızı bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, sizleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır:

 • Hangi kişisel verilerinizin toplandığı ve bu verilerin ne amaçla kullanıldığı,
 • Kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı ve Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • Kişisel verilerinizin nasıl korunduğu,
 • B4YO’nun kişisel verileriniz kapsamında otomatik karar verme yöntemlerini kullanıp kullanmadığı, ve
 • Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.
 1. İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amacı ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Hukuka Uygunluk Sebepleri Kapsamında İşleme

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 de belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

B4YO, aşağıda tabloda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlarla, belirtilen birimler aracılığıyla ve yine belirtilen sürelerle sınırlı olarak işlemektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz sizinle iletişim kurulması, ürün ve hizmetlerin tanıtılması ve hukuki işlem süreçleriyle ilgili olarak işlenecektir. İşbu verilerin işlenmesi, KVKK’nın 5/2 maddesinin (a) bendi uyarınca kanun gereği, (ç) bendi uyarınca hukuki yükümlülüklerin ifası ve (e) bendi uyarınca B4YO’nun bir hakkı tesisi, koruması veya gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleşmekte olup, açık rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

Kişisel Veri İşleme Amacı Veriyi İşleyen Saklama Süresi
E-posta adresi, telefon numarası Faaliyetler ilgili iletişim kurmak amacıyla Şirket Yönetimi Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.
Kimlik Bilgileri: ad, soyad, T.C. kimlik numarası,  kimlik kartı veya pasaport kopyası İlgili mevzuata uyum ve hizmet ilişkisi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve mevzuata uyum amacıyla Şirket Yönetimi Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

 

Açık Rızaya Dayalı İşleme

 

B4YO, aşağıdaki verilerinizi açık onay vermiş olmanız halinde ve açık onayınıza dayanarak,

 • Sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtılabilmesi, sizlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda geliştirilebilmesi,
 • Reklam ve pazarlama amacıyla sizlerle ticari iletişim yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
 • Uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması, ve
 • Anket ve saha çalışmaları yapılması

amacıyla işlenmektedir.

Ayrıca online video konferans toplantıları da kaydedilebilmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amacı Veri İşleyen Saklama Süresi
Ad, soyad Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama için ticari iletişim amacıyla Şirket Yönetimi Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.
E-posta adresi, telefon numarası Belirli aralıklarla sizleri bilgilendirecek içerikleri paylaşmak ve sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama için ticari iletişim amacıyla Şirket Yönetimi Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.
Online video konferans üzerinden yapılan toplantılardaki görüntü ve ses (biyometrik veri) kayıtları Toplantı notlarının kayıt altına alınarak saklanması ve uyuşmazlık halinde başvurulması Şirket Yönetimi Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

 

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, KVKK madde 5/1 hükmü uyarınca açık onayınıza dayanmaktadır.

Ticari İletişim. Reklam, pazarlama ve bilgilendirme amacıyla ticari iletişime ilişkin açık onayınız web sitemiz üzerinden talep edilmektedir. Ticari iletişim onayı verdiğiniz takdirde sizlerle WhatsApp, e-posta ve sms mesajı yoluyla iletişim sağlanacaktır.

Ticari iletişime ilişkin rızanızı KVKK’nın 7. maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğiniz andan itibaren B4YO’dan ticari iletişim bildirimleri ve mesajları almayacaksınız. Bununla birlikte, rızanızı geri almanız, rızanızı geri almadan önce gerçekleştirilen işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Online Video Konferans Toplantıları. Online video konferansı toplantılarında ise toplantı kayda alınmaya başlandığı anda katılımcılara kayda izin verip vermedikleri sorulur. Katılımcılar kayda izin verdiği takdirde katılım gerçekleşir. Toplantı kayıtları ilgili video konferans sistemleri tarafından geliştirilmiş şifreleme standartları ile korunur; örneğin Zoom için 256 Advanced Encryption Standard (AES). Toplantı kayıtları B4YO bilgisayar sisteminde depolanır.

Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verileriniz onayınıza çekmediğiniz takdirde belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda imha edilecektir. Onayınızı geri çekmeniz halinde onayınızı geri çektiğiniz tarihi müteakip ilk imha periyodunda imha edilecektir.

Otomatik İşleme

Kişisel verileriniz, istatistiki amaçlarla ve pazar analizi değerlendirmeleri dahil olmak üzere analog yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

Burada sayılan kişisel veriler, tablolarda “Veri İşleyen” kolonunda belirtilen ilgili departman tarafından web sitesi, online formlar, Kişisel veriler, B4YO’nun hizmet aldığı üçüncü şahısların sunucularında saklanmaktadır.

Saklama Süresi

Kişisel verileriniz yukarıdaki tabloda “Saklama Süresi” başlığı altında belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

 1. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama

 

KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden Kişisel Veri Paylaşımı

B4YO, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan

 • Yatırım tercihleriniz ve talepleriniz doğrultusunda yatırım işlemlerini yapmak ve yürütmek üzere Şirket’e,
 • Sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak B4YO içindeki teknik destek birimleri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri ve mali müşavirler, tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara,
 • Emniyet birimleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu başta olmak üzere kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile; iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunları uyarınca görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

aktarabilir veya açıklayabilir.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

KVKK madde 8/1’e İstinaden Kişisel Veri Paylaşımı

B4YO, pazarlama, reklam, analiz, değerlendirme ve ticari iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere üçüncü şahıslardan hizmet alabilir. Bu halde,  söz konusu veri aktarımı KVKK madde 8/1 uyarınca açık onayınıza dayanılarak gerçekleşebilir.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

B4YO açık onayınız doğrultusunda, ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numaranıza ilişkin kişisel verilerinizi yurt dışında bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google Drive ile aktarılabilmektedir.

Bu paylaşımlar KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak gerçekleşmektedir.

B4YO kurumsal e-posta ağı Google programları üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda, B4YO işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğünüz tüm e-posta iletişimi Google’ın yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır. B4YO, e-posta ekinde göndereceğiniz kişisel veri içeren ekleri şifreleyecektir.

Ayrıca B4YO, açık rızanız doğrultusunda sizinle WhatsApp uygulaması aracılığıyla iletişime geçecektir. Bu durumda, WhatsApp üzerinden yürütülen bütün iletişimler WhatsApp’ın yurtdışındaki sunucularında WhatsApp tarafından şifreli olarak saklanmaktadır.

Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç), (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi web sitemizdeki e-posta adresine iletebilirsiniz. B4YO, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri Sorumlusu: B4YO

Mersis No: 0127089799300001

Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, 199/6 Sisli/Istanbul

iletişime geçebilirsiniz.

Talebiniz halinde B4YO her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda aydınlatma metnini güncelleyebilir. Güncel aydınlatma metnine her zaman www.b4yocapital.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Teyidinizi rica ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN REKLAM VE PAZARLAMA AMAÇLI İŞLENMESİ ONAY FORMU

Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul adresinde kurulu B4YO Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi’ne ( “B4YO”) reklam ve pazarlama amaçlı ticari iletişim izni hususunda açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metni’ni okudum.

Aydınlatma metni ile

 • B4YO’nun veri sorumlusu olduğu,
 • Açık rızamın reklam, pazarlama ve bilgilendirme amaçlı ticari iletişime ilişkin olduğu,
 • Açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5/1 maddesine dayandığı,
 • Bu rızam çerçevesinde B4YO’nun tarafıma ticari nitelikli e-posta, SMS mesajı ve WhatsApp mesajı gönderebileceği

konusunda bilgilendirildim.

Bu çerçevede B4YO’nun, B4YO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi; müşteri/paydaş memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi; tarafıma uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması, anket, saha çalışmaları ve istatistiki analizler yapılması, ürün ve hizmet tekliflerinin hazırlanıp bunların tanıtımı, pazarlanması, promosyonu, reklamı ile kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; sunulan ürün ve hizmetler için memnuniyet ve verimlilik analizleri yapılması; telefon, e-posta, SMS, WhatsApp ve benzeri uzaktan iletişim araçları üzerinden iletişime geçilmesi ve/veya ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, reklam, pazarlama ve ticari iletişim amaçlarıyla

Ad-Soyad E-posta adresi Telefon numarası

kişisel verilerimi işlemesine ve bu amaçla hizmet aldığı tedarikçileri ve grup şirketleri ile paylaşmasına açık onay veriyorum.

İşbu işleme ve paylaşma Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1. maddesi uyarınca açık onayınız kapsamında gerçekleştirilecektir.

Kişisel verileriniz, otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmemektedir.

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi için B4YO’ya sağladığınız onayı, geçerli herhangi bir sebep sunmaksızın herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz.

Herhangi bir geri çekme durumu, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir. B4YO, yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağladığınız kişisel verileri muhafaza etmeye devam edecektir.

B4YO’nun ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerimi reklam, pazarlama ve ticari iletişim amacıyla işlemesine ve bu amaçla B4YO tedarikçileri ile paylaşmasına açık onay veriyorum.

Aydınlatma Metnine www.b4yocapital.com adresinden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI HAKKINDA ONAY FORMU

B4YO Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi (bundan böyle “B4YO” olarak anılacaktır) ile bir hizmet ilişkisi kurmadan ve açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metni’ni okudum.

Aydınlatma Metni hangi kişisel verileri topladığımız, bu kişisel verilere kimlerin erişimi olduğu, bu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı konuları ve hizmet ilişkimiz konusundaki ek haklarınız ve yükümlülükleriniz konularında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Aydınlatma metni ile

 • B4YO’nun veri sorumlusu olduğu,
 • Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan AWS ve Frankfurt adresinde bulunan sunucu ve bulut hizmeti alındığı,
 • Ayrıca, B4YO kurumsal e-posta ağının Gmail programları üzerinde çalıştığı, B4YO işyeri e-posta adresi üzerinden yürütülen tüm e-posta iletişiminin Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklandığı,
 • Slack üzerinden yürütülen bütün iletişimlerin Salesforce’un yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklandığı, ve
 • Burada verdiğim açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 9/1 maddesine dayandığı

hususlarında bilgilendirildim.

Bu çerçevede B4YO’dan hizmet almaya karar verdiğim takdirde

Ad, Soyad E-posta adresi Telefon numarası
 1. ilişkin kişisel verilerimin yurt dışında bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli AWS ile ve Frankfurt adresinde bulunan sunucular ile paylaşılmasına, ve
 2. B4YO işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğüm tüm e-posta iletişiminin Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak, e-posta ekinde göndereceğiniz kişisel veri içeren eklerin B4YO tarafından güvenli olarak saklanmasına,
 3. Whatsapp üzerinden yürütülen bütün iletişimlerin Whatsapp’in yurt dışındaki sunucularında Whatsapp tarafından şifreli olarak saklanmasına açık onay veriyorum.

Burada yer alan kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9/1. maddesi uyarınca açık onayınıza dayanmaktadır.

 

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

Yurt dışına aktarımı onayınıza tabi kişisel verilerinizin işlenmesi için B4YO’ya sağladığınız onayı, geçerli herhangi bir sebep sunmaksızın herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla her zaman [email protected] adresinden B4YO ile iletişime geçebilirsiniz.

Herhangi bir geri çekme durumu, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir. B4YO, yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağladığınız kişisel verileri muhafaza etmeye devam edecektir. (KVKK m.7)

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı, hesabınızı kapatmanızın veya kişisel verilerinizi aktarmayı durdurmamızı istemenizin ardından derhal durdurulacaktır.

İşbu belge ile, burada tanımlanan tüm haklarımı tamamen anladığımı ve kabul ettiğimi ve yukarıda belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen yurtdışındaki kişilere aktarılmasına açık onay verdiğimi beyan ederim.

Aydınlatma Metnine  www.b4yocapital.com adresinden ulaşabilirsiniz.